Bezpieczeństwo w biznesie

Bezpieczeństwo organizacji

Specjaliści GWARDIA.pro weryfikują potencjalne zagrożenia oraz wdrażają adekwatne rozwiązania organizacyjne i kompetencyjne. Nasza oferta realizuje podejście holistyczne i skierowana jest do firm, które stawiają na rzetelność i profesjonalizm. Każde zlecenie Klienta jest rozpatrywane indywidualnie – bez względu na to czy jest to duże przedsiębiorstwo czy też mała, lokalna firma.

W zakresie zarządzania bezpieczeństwem w  szczególności zwracamy uwagę na zarządzanie kryzysowe, planowanie ciągłością działania, zarządzanie ryzykiem, ochronę infrastruktury krytycznej, a także bezpieczeństwo pożarowe, ochronę środowiska, higienę pracy oraz ratownictwo. Rozpoznajemy i reagujemy na zagrożenia fizyczne, zarówno ze strony Twoich współpracowników jak i osób trzecich. Podczas systemowego wdrażania bezpieczeństwa nasz zespół realizuje także warsztaty, ze szczególnym naciskiem na symulacje zagrożeń.

ZARZĄDZANIE CIĄGŁOŚCIĄ DZIAŁANIA

ISO 22301 Zarządzanie, to nic innego niż realizacja celów przy ograniczonym dostępie do zasobów niezbędnych do realizacji działalności. Międzynarodowa norma ISO 22301, w wielu elementach zbieżna z funkcjonującym wcześniej standardem brytyjskim BS 25999, pozwala proaktywnie rozwijać odporność organizacji na zakłócenia poprzez zapewnienie metod weryfikacji i utrzymania zdolności do realizacji zadań. Dzięki systemowemu podejściu do zarządzania ciągłością działania organizacja minimalizuje ryzyko wystąpienia zakłóceń.

BHP/ PPOŻ/ OŚ/ IFM

Działalność GWARDIA.pro polega na stałym i scentralizowanym nadzorze oraz rozwiązywaniu problemów związanych z zagadnieniami bezpieczeństwa i higieny pracy, prawem pracy, zabezpieczeniem przeciwpożarowym, weryfikacją działalności firmy w kontekście ochrony środowiska, a nade wszystko dostosowaniu infrastruktury zakładu w kontekście wymaganych przepisów i szeroko pojętego biznesu naszego klienta. Gwarantujemy merytoryczne przygotowanie i uczestnictwo podczas kontroli organów nadzorczych a także wdrożenie zaleceń pokontrolnych organów nadzoru.

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI

ISO 27001 / RODO Żyjemy w epoce informacji, co oznacza, że pełni ona rolę najważniejszego zasobu. Kluczowym elementem każdej działalności jest zabezpieczenie kontrolowanego dostępu do zintegrowanej i właściwie chronionej informacji o realizowanych procesach. Specjaliści GWARDIA.pro pomagają ocenić kontekst prowadzonej lub planowanej działalności, zebrać najważniejsze kryteria bezpieczeństwa oraz zarządzać ryzykiem odnoszącym się do przetwarzanych danych.

SZKOLENIA Ppoż, EWAKUACJA I POMOC

Nieodzownym jest cykliczne szkolenie w zakresie zagrożeń związanych z realizacją prac i usług na terenie Twojej firmy, ale także w zakresie usług serwisowych oraz modernizacją w obszarze Twojej posesji. Oprócz niezbędnej bazy teoretycznej, szkolenia mają przede wszystkim charakter praktyczny. Organizacja w obszarze powyższych zagrożeń to kompleksowe działania uwzględniając źródła zagrożeń, podział na strefy, skład grupy ratunkowej oraz metodę czynności ratunkowych uwzględniając system TCCC, ale także specyfikację i pomoc w zakupie niezbędnych środków ratunkowych.

SZKOLENIA KASOWE

KURS KASJERSKI

Zatrudnienie na stanowisku kasjera można uzyskać po spełnieniu określonych wymagań – kluczowy jest między innymi kurs kasjerski, który przekazuje uczestnikowi najważniejsze informacje związane z tym stanowiskiem. Zakres prac zależny jest w szczególności od tego, jakie stanowisko zajmowane jest przez kasjera. W przypadku kasjerów złotowych kompetencje ograniczają się do waluty polskiej, natomiast kasjerzy walutowi, także złotowo-walutowi muszą posiadać właściwe przygotowanie do pracy z walutami obcymi. Zakres powyższych usług szkoleniowych przeznaczony jest dla kasjerów, pracowników obsługi banków oraz kantorów.

SZKOLENIA ANTYTERRORYSTYCZNE

Realizujemy warsztaty adresowane do pracowników, których środowisko pracy wiąże się z narażeniem na bezpośrednie zagrożenie – w szczególności placówek bankowych, punktów obsługi kasowej ale także dla osób podróżujących po świecie w ramach delegacji służbowych, spotkań biznesowych. Przygotowujemy pracowników na wypadek sytuacji bezpośredniego zagrożenia – napad, terror kryminalny, „active shooter”. Zapoznajemy z rekomendowanymi modelami postępowania kierowanymi na ograniczenie skutków zaistnienia zagrożenia. W ramach warsztatów prowadzony jest trening sytuacyjny – symulacja potencjalnych zdarzeń, z uwzględnieniem systemu RUNE – HIDE – FIGHT.

OCHRONA FIZYCZNA

Nieodłącznym elementem bezpieczeństwa w biznesie powinna być ochrona fizyczna, a nasi specjaliści ze składu osobowego grupy ds. bezpieczeństwa wraz z podległymi mu agentami, bezpośrednio w sposób ciągły monitorować mogą bieżącą sytuację w obszarach powyżej opisanych. Szczegóły dotyczące organizacji bezpieczeństwa fizycznego odnaleźć można w zakładce „ochrona osób i mienia”