Bezpieczeństwo w przemyśle

GWARDIA.pro – holistyczne podejście do bezpieczeństwa w przemyśle.

Bezpieczeństwo w przemyśle pojmowane w GWARDII.pro to podejście holistyczne, opisane szerzej w zakładce „bezpieczeństwo w biznesie” które jest integralne z funkcjonowaniem zakładów przemysłowych. Ta swoista forma zarządzania lub wspierania bezpieczeństwa  skierowana jest do firm, które stawiają na rzetelność i profesjonalizm. Na dziś dzień w zdecydowanej większości firm przemysłowych, zakładów w różnych formatach, zarządzanie biznesem traktuje się w odosobnieniu od zintegrowanego systemu bezpieczeństwa, uwzględniając wybiórczo tylko pewne jego obszary, powodując dziury w kopule  bezpieczeństwa pojmowanego jako monolit, co skutkuje często niskim poziomem odporności na zagrożenia zewnętrzne oraz wewnętrzne.

W założeniach GWARDII.pro zarządzanie bezpieczeństwem firmy w układzie scentralizowanym polega na stałym monitoringu zagrożeń, określeniu priorytetów oraz zbilansowaniu podejmowanych wydatków w tym obszarze do potrzeb i możliwości firmy, z uwzględnieniem przepisów, analiz prawnych i finansowych, przy poprawnej współpracy z organami kontrolującymi. To przede wszystkim świadomość organizacji na możliwe i zaistniałe zagrożenia, ale to również wszelkie czynności w zakresie rozpoznania, przygotowania merytorycznego i szkoleń kadry kierowniczej i kadry pracowniczej w obszarze reakcji na zagrożenia.

BHP/ PPOŻ / OŚ

GWARDIA.pro stawia na aktywny udział w tworzeniu procesu bezpieczeństwa, w tym na tworzenie instrukcji i wdrażaniu ich, po akceptacji do organizacji przedsiębiorstwa. To zarówno tworzenie procedur, zasad, ale to także całe spektrum prac fizycznych w zakresie instalowania oznaczeń poziomych i pionowych w obszarach bhp/ ppoż/ oś. Usługa realizowana przez nasz zespół to merytoryczne przygotowanie i uczestnictwo podczas kontroli a także wdrożenie zaleceń pokontrolnych organów nadzoru. W sposób szczególny podchodzimy do prac niebezpiecznych, wdrażając szereg zabezpieczeń proceduralnych i organizacyjnych, określając kryteria wyposażenia niezbędnego do zachowania właściwego poziomu bezpieczeństwa, a także wspieramy zakupy właściwego sprzętu. W reakcji na zaistniałe sytuacje wypadkowe przygotowujemy całą organizację na działanie w obszarze przeciwpożarowym, ewakuacji i pomocy przedmedycznej.

OCHRONA ŚRODOWISKA, GOSPODARKA ODPADAMI

Funkcjonowanie firm wiąże się z potrzebą przestrzegania zasad i przepisów dotyczących ochrony środowiska. Produkcja czy też usługi realizowane przez naszych Klientów, wytwarzane odpady i gospodarka nimi wiążą się z określonymi wymogami, zabezpieczeniem odpowiedniej infrastruktury i wyposażenia. W jej organizacji GWARDIA.pro wspiera współpracujących z nami Klientów, pojmując powyższe zagadnienie strukturalnie, integruje te działania z obszarami BHP oraz PPOŻ.

IFM-INNOVATIVE FACILITY MANAGEMENT

Funkcja GWARDIA.pro dla obsługi technicznej oraz infrastrukturalnej nieruchomości naszego Klienta pojmowana jest przede wszystkim przez pryzmat zasad bezpieczeństwa w obszarach BHP/ PPOŻ/ OŚ. Zajmujemy się w przeważającej mierze dostosowaniem obiektów w zakresie infrastruktury i systemów bezpieczeństwa do istniejących warunków bezpieczeństwa. W swoich zasobach posiadamy siły własne, a także współpracujemy w firmami na zasadzie outsourcingu, mogąc realizować stosowne modernizacje w obszarach zabudowań i systemów bezpieczeństwa.

EWAKUACJA, RATOWNICTWO - SZKOLENIA

„Każdy może zostać ratownikiem” - to hasło które nam przyświeca podczas wdrażania całego systemu bezpieczeństwa w przemyśle. Po tym hasłem kryje się cały zasób organizacyjny, związany początkowo z wdrożeniem maksymalnej ilości osób ze składu osobowego firmy do działań ratunkowych w stopniu podstawowym. Przeszkolone osoby w zakresie I pomocy to jedna rzecz, kolejne elementy tej układanki to koordynatorzy obszarowi i główni. To także kwalifikowani ratownicy którzy opanują zagrożenia na wyższym poziomie, to wreszcie pracownicy firmy ochrony którzy zintegrują się w działaniach zarówno rozpoznania zagrożeń przemysłowych tj. w obszarach EX, pożarowych, prac niebezpiecznych, obsługi centrali pożarowych, odczytu DGW oraz stężeń substancji, jak i w reakcji na zaistniałe zagrożenia ostrzegając o nich, realizując powiadamiania kryzysowe, ewakuację, pierwszą pomoc, podejmując współpracę ze służbami ratunkowymi.

OCHRONA FIZYCZNA

Nieodłącznym elementem bezpieczeństwa w przemyśle jest ochrona fizyczna, a nasi specjaliści ze składu osobowego grupy ds. bezpieczeństwa wraz z podległymi mu agentami, bezpośrednio w sposób ciągły monitorować mogą bieżącą sytuację w obszarach powyżej opisanych. Wiodącym aspektem bezpieczeństwa w zakładach przemysłowych powinni być profesjonalni i właściwie przeszkoleni pracownicy ochrony, potrafiący rozpoznać zagrożenia charakterystyczne dla  zakładów zwiększonego i wysokiego zagrożenia, funkcjonujących w ramach zasad określonych w dyrektywach Sevezo. Zagrożeniem dla Waszego biznesu są pracownicy ochrony, którzy w ramach prewencyjnych obchodów ograniczą się wyłącznie do „odbijania punktów” na wyznaczonej trasie patrolu. Szczegóły dotyczące organizacji bezpieczeństwa fizycznego odnaleźć można w zakładce „ochrona osób i mienia”.